I. Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele (společnosti RentalTEX s.r.o.) na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení měřící a testovací techniky vzniká podpisem nájemné smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

II. Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy se musí nájemce prokázat následujícími doklady:

• Fyzická osoba starší 18 – let - dva platné doklady určující její totožnost (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, apod.).
• Právnická osoba - výpis z OR (vydaného před maximálně 3 měsíci), v případě, že předmět nájmu nebude za nájemce převzat statutárním orgánem PO, plná moc k převzetí podepsaná oprávněným zástupcem PO.

III. Ceník půjčovného

Aktuální ceník půjčovního poskytne pronajímatel nájemci před uzavřením smlouvy. Minimální doba pronájmu činí 1 den (24 hod.). Ceny jsou v ceníku uvedeny bez 21% DPH za jednotku 1 den (24 hod).

Nájemce je povinný před převzetím předmětu nájmu uhradit nájemci příslušnou kauci, které výše se odvíjí od ceny půjčovného a bude mu vyúčtovaná a vrácena nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení doby nájmu.

Pronajímatel má právo uspokojit z této kauce případnou pohledávku vzniklou vůči nájemci nedodržením podmínek nájemné smlouvy. Pronajímatel má dále právo použít složenou kauci na úhradu případné škody způsobené na předmětu nájmu nájemcem.

Úhrada nájemného včetně příslušné kauce se provádí při krátkodobých pronájmech předem na základě vystaveného daňového dokladu a to nejpozději při předání předmětu nájmu. Při dlouhodobých pronájmech je možné na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem hradit předem pouze příslušnou kauci, přičemž nájemné je hrazeno zpětně za období 14 kalendářních dnů / 1 kalendářního měsíce na základě vystavených daňových dokladů bankovním převodem nebo v hotovosti. V případě prodlení úhrady ze strany nájemce se postupuje podle platných právních předpisů s možností soudního vymáhání škody.

IV. doba nájmu

Doba nájmu je uvedena na nájemní smlouvě a je závazná. V případě, že nájemce má zájem o prodloužení doby nájmu je povinen vstoupit s pronajímatelem v jednání o prodloužení platnosti této smlouvy nejpozději jeden den před ukončením sjednané doby nájmu.

V případě dohody o prodloužení doby nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem, je nájemce povinen se dnem vypršení doby nájmu sjednané na smlouvě osobně dostavit do sídla nebo pobočky pronajímatele, kde se prodloužení doby nájmu smluvně stvrdí formou dodatku k nájemní smlouvě a dále je povinen uhradit pronajímateli nájemné náležící za tuto dobu.

V případě nedodržení těchto podmínek, bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR

V případě pozdního vrácení je nájemce povinen uhradit nájemné v dohodnuté výši a smluvní pokutu 0,5% z částky nájemného za každý započatý kalendářní den.

Technický stav půjčované techniky je pří předání i při vrácení kontrolován pronajímatelem a nájemcem. Případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou v předávacím protokole, který je nevyhnutnou součástí nájemní smlouvy.

V. Práva a povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:
1. nakládat s předmětem nájmu tak, aby jej nevystavoval riziku ztráty, odcizení, zničení či poškození a uvedeným rizikům zabránit;
2. užívat zařízení jenom v souladu s půjčovným řádem pronajímatele a návodem k obsluze;
3. neprovádět žádné nepovolené zásahy do předmětu nájmu či úpravy předmětu nájmu;
4. nesvěřovat předmět nájmu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele;
5. oznámit pronajímateli ihned po zjištění ztrátu, odcizení, zničení či poškození předmětu nájmu;
6. v případě ztráty uhradit pronajímateli zůstatkovou cenu předmětu nájmu;
7. v případě poškození (nevztahuje-li se na na toto poškození záruka) uhradit cenu opravy.

V případě poškození (př. vady nepodléhající záruce) či nekompletnosti předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli náhradu veškerých nákladů, které pronajímatel vynaložil v zájmu zajištění odborné opravy předmětu nájmu či doplnění chybějících dílů či součástí. Při shora uvedeném nelze vznášet námitku případné výhody při zakoupení software jako součásti hardware, množstevních slev či sezónních apod., pokud poškozenou či chybějící část předmětu nájmu (hardware či software) nemůže pronajímatel obvyklým legálním způsobem v době, kdy zajišťuje opravu či kompletizaci předmětu nájmu za stejně výhodných podmínek, jaké měl možnost využít při pořízení předmětu nájmu. Nelze-li v době oprav či kompletizace předmětu nájmu zajistit původní chybějící součást, má pronajímatel právo zajistit kompatibilní analogickou součást, není však povinen zajišťovat tzv.neznačkové součástky apod.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel bude zajišťovat servis spojený s údržbou předmětu nájmu a řešení případných technických problémů (nevyvolaný nesprávním užitím). V případě dlouhodobější opravy (více než 14 dní) z důvodu rozdílných od porušení povinnosti nájemce je pronajímatel povinen zajistit náhradu za předmět nájmu.
Pronajímatel má právo při závažném nebo opakovaném porušení půjčovních podmínek ze strany nájemce odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit u nájemce náhradu vzniklé škody.

Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci údaje potřebné pro správné užívání předmětu nájmu.

VII. Ukončení a zánik nájmu

Nájem zaniká

1. dnem uplynutí sjednané doby nájmu;
2. písemní dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem;
3. písemnou výpovědi ze strany nájemce jenom za podmínek uvedených v Občanském zákoníku;
4. okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele, pokud dojde k porušení povinností nájemce.

V případě předčasného ukončení nájemní smlouvy dle bodu b) a c) má nájemce nárok na vrácení poměrné částí nájemného a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání předmětu nájmu pronajímateli.

Předmět nájmu musí být vrácen nájemcem pronajímateli ve stavu odpovídajícímu obvyklému způsobu užíváni, tj. úplný a bez poškození, nejpozději v den ukončení sjednané doby nájmu nebo v případě předčasného ukončení k dohodnutému dni předání.